Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Jak wynika z przepisów, starosta może przyznać pracodawcy, który zatrudni osobę niepełnosprawn± zarejestrowan± w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotn±, albo poszukuj±c± pracy niepozostaj±c± w zatrudnieniu, refundację 60% jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz...

...obowi±zkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia, ze ¶rodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pracodawca zobowi±zany jest do:

  • zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 12 miesięcy
  • dostarczenia dokumentów dotycz±cych zabezpieczenia zwrotu wnioskowanych ¶rodków (m. in. w formie poręczenia cywilnego, blokady rachunku bankowego, gwarancji bankowej, weksla z poręczeniem wekslowym)

Wystarczy, że pracodawca złoży wniosek do starosty wła¶ciwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukuj±ca pracy. Następnie starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo¶ci we wniosku starosta informuje pracodawcę o nieprawidłowo¶ciach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Starosta pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071