Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

21 lutego br., po dłuższej nieobecno¶ci, wróciła do swojej kapliczki przy zbiegu ulic Przyjaciół Dzieci i Wrzosowej w Kowanówku, figura Naj¶więtszej Marii Panny.

Owa nieobecno¶ć była spowodowana drug± renowacj± w Pracowni Konserwacji Zabytków Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Kapliczka z figur± została ufundowana przez nieżyj±cego już Włodzimierza Kaczmarka, znanego i cenionego mieszkańca Kowanówka, jako wotum dla upamiętnienia tragicznej ¶mierci jego małoletniego syna, powszechnie lubianego Pawełka Kaczmarka (zgin±ł w katastrofie budowlanej nieistniej±cego już dzi¶ budynku gospodarczego).

Figura stoj±ca przy zbiegu ruchliwych, o gruntowej nawierzchni ulic, poddana intensywnemu zapyleniu oraz działaniu szkodliwych warunków atmosferycznych wymaga do¶ć częstych konserwacji, tym bardziej, że wykonana jest z nietrwałego odlewu gipsowego. Pierwsza renowacja miała miejsce w 2001 roku, za kadencji sołtysa Tadeusza Kemnitza i zaangażowane w ni± były ¶rodki samorz±du wiejskiego. Obecnie takiej możliwo¶ci nie było. Aby ratować figurę sprawę w swoje ręce wzięły dwie energiczne mieszkanki Kowanówka, panie Irena Słaba i Kazimiera Schelenz, które zmobilizowały jeszcze grupkę innych osób. Wspólnymi siłami zebrano potrzebne ¶rodki finansowe pozwalaj±ce na kolejn± renowację figury.

Demontażu i ponownego montażu oraz przewozu figury podjęli się Ryszard Słaby i Marek Szczurek. Teraz pozostało jeszcze wyczyszczenie i odmalowanie całej kapliczki. Niemniej, jak mówi± zainteresowani, trzeba będzie pomy¶leć o nowej figurze wykonanej z odlewu żywicznego odpornego na niszcz±ce warunki atmosferyczne lub zasłonięcie obecnej figury szyb± ze szkła lub pleksi. Licz± tu oni na wsparcie tej inicjatywy przez miejscow± radę sołeck±.

Dbało¶ć o kapliczkę jest godna pochwały i uzasadnia j± fakt, że wrosła ona już mocno w krajobraz Kowanówka oraz jest to jedyna kapliczka w drugiej co do wielko¶ci i liczebno¶ci mieszkańców miejscowo¶ci Gminy Oborniki. Ponadto, dla wierz±cych jest symbolem wiary a dla innych pięknym nawi±zaniem do katolickich i patriotycznych tradycji narodu polskiego.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071