Data: , ¬ródło: Urz±d Miejski w Obornikach, Oborniki

Podczas ostatniej sesji najważniejszym punktem było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Tomaszowi Szramie. 13 radnych pozytywnie oceniło zarz±dzanie finansami gminy.

Absolutorium udzielone

Po rozpatrzeniu stosownych sprawozdań oraz dyskusji zaakceptowano wykonanie budżetu za miniony rok.
 
Pozytywn± opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odczytał Przewodnicz±cy Rady Miejskiej Paweł Drewicz.
 
Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podkre¶lał, że utrzymany został wysoki poziom oraz liczba realizowanych inwestycji.  Ze ¶rodków zewnętrznych pozyskano ponad 5 milionów bezzwrotnego wsparcia co w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało około 150 złotych.
 
Dochody zaplanowane w budżecie gminy na 2013 rok zostały wykonane w wysoko¶ci 103 790 250,61 złotych, to  jest w 96,71% planu. Natomiast wydatki budżetowe zostały wykonane w wysoko¶ci 104 890 336,81 złotych, to jest w 96,28% planu -  podsumowała Skarbnik Gminy Joanna Gzyl.
 
Zrealizowano inwestycje poprawiaj±ce bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców. W minionym  roku powstały kolejne drogi oraz chodniki w Obornikach na ulicach Topolowej, Jaworowej, Jesionowej, Leszczynowej, Klonowej i Olchowej, ł±cznik Krótkiej i ¦redniej  oraz na terenie gminy w Bogdanowie, Nieczajnie, Ocieszynie, Maniewie, Objezierzu, Popówku, Kowanowie, Kowanówku, Gołaszynie. Wybudowane zostały parkingi przy ulicach Ogrodowej, Kopernika, Droga Le¶na i przy Zespole Szkół na ulicy Obrzyckiej. Rozbudowano i wykonano o¶wietlenie drogowe w Pacholewie, Słonawach, Kowanówku oraz w Obornikach przy ulicach: M. Skłodowskiej-Curie, M. D±browskiej,  M. Rodziewiczówny, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Z. Nałkowskiej, Obrzyckiej.
 
Nowe wiaty przystankowe ustawiono w miejscowo¶ciach: Oborniki, Gołębowo, Objezierze, D±brówka Le¶na, Chrustowo.
Zakończono modernizację mostu na "młynówce", gdzie wzmocniono podpory, wymieniono konstrukcję stalow± oraz odtworzono nawierzchnię drewnian± mostu. Wykonano roboty uzupełniaj±ce do zadania dot. zagospodarowania i rozbudowy infrastruktury parku przy rzece Wełnie tzw. Łazienki Obornickie. Wykonano poł±czenia ci±gów spacerowych dwoma dodatkowymi ci±gami schodów, schody z bali drewnianych w kierunku targowiska, poszerzono drogę dojazdow± do tarasów widokowych, rozwinięto sieć zasilania energetycznego na terenie parku wraz z lokalizacj± 3 skrzynek zł±cza kablowego, zamontowano poręcze ochronne przy schodach plenerowych, uzupełniono ¶cieżki kruszywem granitowym oraz uzupełniono wyposażenie parku o dodatkowe ławki parkowe i kosze na ¶mieci.
 
W ramach gospodarki nieruchomo¶ciami wybudowano podjazd oraz przebudowano pomieszczenia w przychodni w Objezierzu. Wykonano rewaloryzację budynku przy ulicy Lipowej. Zmodernizowano budynki przy ulicy ¦redniej i Drodze Le¶nej.
 
Za kwotę 1,5 mln przeprowadzono termomodernizację budynku oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ulicy Obrzyckiej 88. Zadanie zrealizowano przy wsparciu ¶rodków zewnętrznych uzyskanych w ramach  konkursu Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme).  Z budżetu 2013/2014 wykonywana jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maniewie.     
 
W Podlesiu, ¦wierkówkach i Stobnicy wybudowano lub zmodernizowano ¶wietlice wiejskie.
Wykonano dokumentację na rewaloryzację zabytkowej kuĽni w B±blinie. Powstało nowe boisko w Objezierzu, a  boisko rekreacyjne przy ulicy Objezierskiej przebudowano, zagospodarowany został także teren rekreacyjny na osiedlu Bielawy. Doposażono istniej±cy plac zabaw w Chrustowie.
 
W sołectwach realizowano projekt "Internet bliżej Ciebie". Z gminnego budżetu dofinansowano zakup samochodu pożarniczego na potrzeby PPSP w Obornikach. Finansowe wsparcie na rozbudowę otrzymał także obornicki szpital.
 
Absolutorium udzielone podczas 49 sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 16 czerwca to efekt racjonalnego gospodarowania gminnymi finansami.¬ródło: Urz±d Miejski w Obornikach

Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Maja
Data: 15.09.2015 12:14:58

Hej, Oborniczanie, przed nami kolejne Wybory, czy już wiecie jak będziecie głosować? Ja utrzymam swój wybór, choć nie jest prosty. Po wielu rozważaniach za i przeciw oddam głos na PO, choć nie do końca podoba mi się lista.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071