Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Nareszcie sukces. Oborniki po prawie pięciu latach ponownie otrzymały ¶rodki z Unii Europejskiej. ¦rodki te w wysoko¶ci 47 mln 647 tys 800 zł otrzymali¶my na realizację zadania pt. "Zapewnienie prawidłowego odbioru ¶cieków na obszarze aglomeracji Oborniki. Zgodnie z list± rankingow± na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego" Oborniki nie należ± do najlepiej ocenionych projektów, gdyż zgodnie z powyższym w działaniu 1.1 Gospodarka wodno-¶ciekowa w aglomeracji pow. 15 tys. Równoważna Liczba Mieszkańców, nasz projekt z 38 pkt. zajmuje 16 pozycję.

Zgodnie z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu całkowity koszt wspomnianego wyżej zadania to bagatela 76 mln 460 tys 292 zł netto. Zgodnie z założeniami projekt zrealizować należy do końca 2012 r. Co to oznacza? Niestety bardzo duże wydatki i to zarówno po stronie budżetu miejskiego, jak i spółki wodoci±gowej. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia ma swoje dobre strony, ale też kilka tych ciemnych, o których warto wspomnieć.
Przede wszystkim mówimy o najwyższej stopie dofinansowania, czyli 85 % wysoko¶ci, ale nie realizacji cało¶ci zadania, tylko tzw. wydatków kwalifikowanych, które oszacowano na poziomie 55 mln 647 tys 800 zł netto, a w zwi±zku z tym na realizację zadania musimy szacunkowo przygotować kwotę podstawow± ponad 76 mln zł netto.
Poza tym trzeba powiedzieć jasno - resztę brakuj±cej kwoty musimy poszukać sami czy to w ¶rodkach budżetowych, czy to w kredytach. Co to oznacza dla przeciętnego kowalskiego, mieszkańca gminy? Niestety może to skutkować wzrostem cen za ¶cieki i to chyba dosyć znacznym, ale co do poziomu trudno cokolwiek mówić, ponieważ studium wykonalno¶ci, czyli dokument będ±cy zał±cznikiem do wniosku o fundusze, pokazuj±cy wpływ inwestycji na różne czynniki występuj±ce u beneficjenta, jest jak na razie tajemnic±.
Drug± spraw± jest poszukanie ¶rodków zewnętrznych, chociażby kredytów. Przecież w głównej mierze gwarantowane one będ± przez gminę, a to wi±że się z zablokowaniem odpowiednich ¶rodków w budżecie na czas spłaty kredytów. Oczywi¶cie szeroko omawiana i dyskutowana jest sprawa dopłat do ceny ¶cieków przez gminę, ale to i tak s± przecież pieni±dze wspólne, bo id± one z podatków i innych opłat wnoszonych przez społeczeństwo.
Wspomniane wyżej blokady ¶rodków w budżecie wpłyn± na wielko¶ć funduszu inwestycyjnego gminy i trzeba będzie niestety na pewien czas ograniczyć wydatki na np. drogi czy remonty szkół i przedszkoli, bo przecież na wszystko może nie starczyć. W tej chwili możemy mieć już tylko nadzieję, że radni, którzy będ± mieli bezpo¶redni wpływ na wysoko¶ć dopłat do ceny ¶cieków oraz zaci±ganych zobowi±zań zadbaj±, aby społeczeństwo Obornik nie stanęło za rok czy dwa w obliczu znacznego wzrostu cen za ¶cieki.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +1 (+2 , -1)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071