Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studenci mog± ubiegać się o stypendium tzw. Marszałkowskie na rok szkolny 2009/2010. O stypendium mog± starać się uczniowie i studenci zamieszkuj±cy na stałe teren województwa wielkopolskiego, ucz±cy się b±dĽ studiuj±cy w trybie dziennym i osi±gaj±cy wysokie wyniki w nauce.

Uczniowie musz± wykazać się ¶redni± ocen za poprzedni rok szkolny nie niższ± niż 4,00, natomiast studenci 3,81. Osoba ubiegaj±ca się o stypendium powinna być w trudnej sytuacji materialnej. Dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 504 zł brutto miesięcznie, a w przypadku osób samotnie wychowuj±cych dzieci próg ten wynosi 600 zł brutto miesięcznie.
Do wniosku, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego należy doł±czyć szereg dokumentów. Trzeba mieć za¶wiadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego wszystkich członków rodziny za 2008 rok, za¶wiadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej wydane przez Urz±d Gminy, za¶wiadczenie o dochodach uzyskanych z prowadzonej działalno¶ci gospodarczej. W przypadku osób niepełnosprawnych konieczne jest dostarczenie uwierzytelnionej kopii orzeczeń komisji orzekaj±cej o niepełnosprawno¶ci. Studenci, słuchacze i uczniowie wkraczaj±cy w nowy etap edukacji powinni doł±czyć do wniosku uwierzytelnion± kopię ¶wiadectwa decyduj±cego o zakończeniu szkoły, a także za¶wiadczenie z uczelni potwierdzaj±ce uzyskanie statusu studenta. W przypadku pozostałych uczniów i studentów należy dostarczyć za¶wiadczenie ze szkoły b±dĽ uczelni o wysoko¶ci ¶redniej ocen. Do wniosku należy dostarczyć także za¶wiadczenie o statusie ucznia pozostałych niepełnoletnich członków rodziny. Tak skompletowane dokumenty wraz z wnioskiem należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Wydziale O¶wiaty, Kultury i Sportu do 7 wrze¶nia w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, natomiast w przypadku studentów i słuchaczy do 12 paĽdziernika.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071