Data: , ¬ródło: Obornicka Gazeta Powiatowa

Jak podał na swojej stronie internetowej Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wodoci±gów i Kanalizacji w Obornikach otrzymali 13 lipca 2009 r. od Przemysława Gonery, Prezesa Zarz±du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, potwierdzenie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójno¶ci na realizację przedsięwzięcia "Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ¶cieków na obszarze aglomeracji Oborniki".

Projekt zaakceptowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ¦rodowisko na lata 2007-2013 przewiduje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ¶cieków w Obornikach oraz budowę ok. 60 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym ok. 45 km kolektorów grawitacyjnych, ok. 6 km ruroci±gów tłocznych i ponad 8 km przykanalików, a także 10 przepompowni sieciowych oraz zakup samochodu technicznego niezbędnego do eksploatacji i utrzymania sprawno¶ci sieci. Inwestycja swym obszarem obejmie również takie miejscowo¶ci jak: Łukowo, Kowanowo, Bogdanowo, D±brówka Le¶na, Gołaszyn, Rożnowo, Marszewiec, Słonawy, Nowołoskoniec oraz B±bliniec. Wykonanie tych zadań umożliwi przył±czenie do sieci kanalizacyjnej ok. 6.400 mieszkańców aglomeracji Oborniki. Całkowity koszt projektu wynosi 76,5 mln zł (netto), w tym warto¶ć przewidywanego dofinansowania maksymalnie 47,3 mln zł.
Jak podkre¶lali podczas spotkania w siedzibie WFO¦iGW przedstawiciele władz miasta i PwiK, jest to obecnie największe przedsięwzięcie inwestycyjne w Obornikach. Ma ono ogromne znaczenie dla rozwoju miasta oraz warunków życia jego mieszkańców. Uporz±dkowanie gospodarki ¶ciekami w mie¶cie i okolicznych miejscowo¶ciach jest możliwe dzięki uzyskaniu znacznego wsparcia ze ¶rodków Unii Europejskiej. Teraz tylko samorz±dowcom pozostaje znaleĽć brakuj±c± połowę ¶rodków i przyst±pić do realizacji projektu.¬ródło:


Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071