Data: , ¬ródło: Urz±d Miejski w Obornikach, Oborniki

Szansa na dofinansowanie rozpoczęcia działalno¶ci gospodarczej dla mieszkańców gminy oborniki.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Oborniki do udziału w Projekcie "Mam pomysł na biznes"!

Projekt ten będzie realizowany przez FUNDACJĘ ROZWOJU NAUKI I PRZEDSIĘBIORCZO¦CI z siedzib± w Poznaniu (www.fundacjarozwoju.org.pl) w ramach Działania 6.2. PO KL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczo¶ci i samozatrudnienia. Projekt "Mam pomysł na biznes" skierowany jest do 45 osób fizycznych zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego, które zamierzaj± rozpocz±ć prowadzenie działalno¶ci gospodarczej, w tym założyć spółdzielnię lub spółdzielnię socjaln±. Projektem nie zostan± objęte osoby, które posiadały zarejestrowan± działalno¶ć gospodarcz± w okresie jednego roku przed przyst±pieniem do projektu.

Projekt adresowany jest zwłaszcza do:
- kobiet, które powracaj± oraz wchodz± po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie zwi±zanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (15 osób),
- osób do 25 roku życia (10 osób),
- osób zamieszkuj±cych w gminach wiejskich i miejsko wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzaj±cych podj±ć zatrudnienie w obszarach nie zwi±zanych z produkcj± ro¶linn± i/lub zwierzęc± (15 osób),
- osób po 45 roku życia (5 osób).


Szczegółowe informacje dotycz±ce projektu udzielane s± wył±cznie drog±
telefoniczn± i e-mailow±!


FUNDACJA ROZWOJU NAUKI I PRZEDSIĘBIORCZO¦CI
tel./fax.: (061) 853 36 97
061-850-11-44
Adres e-mail: kontakt@fundacjarozwoju.org.pl¬ródło: Urz±d Miejski w Obornikach

Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

OO
Data: 25.06.2009 15:15:44

Na tych stronach UM nie maj± już chyba co wypisywać.
A Wy po co to wklejacie?


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071