Data: , ¬ródło: , Oborniki

Powiatowy Urz±d Pracy w Obornikach informuje, że w dniu 17.01.2009r została opublikowana zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( DZ.U.z 2009r. Nr 6, poz.33) z moc± obowi±zywania od dnia 01.02.2009r.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na wszystkich bezrobotnych (zarówno z prawem do pobierania zasiłku jak i bez prawa do pobierania zasiłku) nakłada obowi±zek przedstawiania za¶wiadczeń o niezdolno¶ci do pracy wskutek choroby na druku okre¶lonym w odrębnych przepisach - druk ZUS ZLA (L-4).

Nieprzedstawienie za¶wiadczeń o niezdolno¶ci do pracy wskutek choroby na wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolno¶ci do pracy. Znowelizowane przepisy ustawy stanowi±, że Starosta pozbawia statusu osobę bezrobotn±, która pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym o¶rodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.

Zmianie ulegaj± także okresy utraty statusu bezrobotnego z powodu nieuzasadnionej odmowy przyjęcia propozycji pracy, szkolenia, stażu lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, maj±cym na celu ustalenie zdolno¶ci do pracy lub udziału w innej formie pomocy okre¶lonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres: 
- 120 dni w przypadku pierwszej odmowy 
- 180 dni w przypadku drugiej odmowy 
- 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy

Jednocze¶nie informujemy, że nowelizacja ww. ustawy wprowadza zmianę w art. 75 ust. 3, zgodnie z którym dotychczasowy okres wyjazdu lub braku gotowo¶ci do podjęcia pracy w wymiarze 30 dni nie powoduj±cy utratę statusu bezrobotnego, ulega skróceniu do 10 dni w roku kalendarzowym.Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071