Data: , ¬ródło: , Oborniki

Mimo, iż mamy dopiero pocz±tek roku, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych już teraz przygotowali spis potrzeb inwestycyjnych swoich placówek. Aby zapoznać się z potrzebami dyrektorów, specjalne spotkanie zwołał przewodnicz±cy komisji gospodarczej, Kazimierz Zieliński. Niestety, na spotkaniu zabrakło dyrektorów ze szkół w RogoĽnie. Radni wysłuchali zatem potrzeb przybyłych na spotkanie dyrektorów szkół z Obornik, Kowanówka i Objezierza. W Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku konieczny jest remont 3 klas z przeznaczeniem m.in. na gabinet profilaktyczny, a także jest potrzeba zagospodarowania kolejnych pusto stoj±cych pomieszczeń.

Kolejne inwestycje potrzebne s± też w Liceum Ogólnokształc±cym w Obornikach. Mimo, iż w minionym roku udało się przeprowadzić wiele remontów, to jednak okresu kilkunastu lat, kiedy w szkole tej nie robiło się nic, nie da się nadrobić w ci±gu jednego roku. W LO wymieniono 30 okien i zostały jeszcze 24 do wymiany, z tego 8 wła¶ciwie od zaraz. Po tym jak udało się wyremontować w końcu szatnie przy sali gimnastycznej, żadnych uwag nie miał kontroluj±cy szkołę Sanepid. Oprócz okien, jak mówił dyrektor szkoły Tomasz Szrama, należy pomy¶leć o dociepleniu sufitu na sali gimnastycznej. Koszt tej inwestycji to ok. 150 tys. zł. W szkole trzeba zrobić także instalację odgromow± i wymienić instalację elektryczn±, która pamięta czasy wczesnego Gierka. Pal±c± spraw± w Zespole Szkół w Objezierzu s± dachy na budynku internatu. Jak tłumaczył dyrektor tej szkoły, drobne łatania nie daj± żadnych skutków. Pojawiły się bardzo bolesne przecieki. Koszt to ok. 10 tys. zł wraz z wymian± rynien i opierzenia. Do naprawy nadaje się także dach nad warsztatami, a jego koszt to ok. 5 tys. zł. Kolejne zadanie to dokończenie remontu czę¶ci piwnicznej bloku żywieniowego, którego wstępny koszt szacowany jest na ok. 60 tys. zł. Dyrektor Roman Ostrowski, chciałby także rozpocz±ć termomodernizację budynku internatu, gdyż straty ciepła s± tam ogromne. Na pocz±tek należy wymienić 12 dużych okien, co stanowi koszt ok. 12 tys. zł. Pytanie jednak, czy internat warto remontować, skoro radni zastanawiaj± się nad jego likwidacj±.

Najbardziej radnych zdziwiła wypowiedĽ dyrektora Zespołu Szkół im. T. Kutrzeby, Waldemara Molskiego. Jak mówił na spotkaniu „pow¶ci±gamy swój apetyt i robimy wszystko własnym sumptem w porozumieniu z pracodawcami, w których młodzież się uczy”. Najbardziej pal±cym problemem według dyrektora jest sala sportowa. Bardzo pilnych rzeczy remontowych w szkole nie ma. Można co prawda dokończyć remont dachu, którego kosztorys to ok. 95 tys. zł, ale nie jest to aż tak pilne. W poniedziałek zalany został sekretariat szkoły i być może złożony zostanie wniosek o ¶rodki na remont sekretariatu szkoły. W perspektywie usytuowany jest remont toalet damskich, które się zapychaj±. Jak mówił dyrektor, problemem był fetor, jaki pojawił się w momencie zapchania rur.

Na owym spotkaniu Kazimierz Zieliński złożył również wniosek, który poparli wszyscy radni, a dotyczył on docieplenia sufitu w Liceum Ogólnokształc±cym w Obornikach. Chodzi wła¶ciwie o zakończenie prace zwi±zane z termomodernizacj±, na które składaj± się wykonane już prace takie jak: wymiana kotłowni, wymiana okien itp.Gor±ce tematyDoł±cz do nas. Oborniki Online na:

Twitter logo Facebook logo


Bogać się, rozwijaj swoje umiejętno¶ci, poprawiaj relacje z rodzin± i przyjaciółmi korzystaj±c z wiedzy ekspertów.
Kliknij, aby zobaczyć więcej ciekawych pozycji ksi±żkowych.

Ocena tego artykułu: +0 (+0 , -0)


|   Polecam   |   Nie polecam   |  

Komentarze:

Brak komentarzy użytkowników.


Dodaj komentarz

Imię:


Komentarz:


Najnowsze tematy
Gor±ce tematy
Gor±ce dyskusje

STATYSTYKI ARTYKUŁÓW

Dzisiaj przeczytano: 1914

Wczoraj: 1113

Ogółem: 13 071